Sesja Rady w dniu czwartek, 27 sierpnia 2020

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 184 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 03:56:00
Liczba odtworzeń: 341
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXV Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
10:103.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2020-2024. /Druk nr 11/
4.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Okrzei w Belchatowie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa"./Druk nr 1/
10:195.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Okrzei w Bełchatowie. /Druk nr 2/
6.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. /Druk nr 6/
10:257.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały nr XV/107/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu. /Druk nr 3/
10:308.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania. /Druk nr 4/
10:469.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. /Druk nr 5/
11:0010.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. /Druk nr 7/
11:1411.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. /Druk nr 8/
12:4112.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Bełchatowa. /Druk nr 15/
13:2813.Informacja o stanie przygotowania jednostek oświatowych Miasta do nowego roku szkolnego. //Druk nr 14/
14.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/165/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa dla Miasta Bełchatowa na rok szkolny 2020/2021. /Druk nr 9/
13:4215.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /Druk nr 12/
13:4716.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok. /Druk nr 13/
17.Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji.
18.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
19.Sprawy różne.
13:5820.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad