XXIV sesja Rady Miasta Marki 26 sierpnia 2020 roku

Rada Miasta Marki
Czas publikacji: 54 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 04:16:21
Liczba odtworzeń: 105
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:291.Otwarcie sesji.
15:322.Przedstawienie porządku obrad.
15:373.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
16:044.Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
16:075.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 22 lipca 2020 roku.
16:136.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 371).
16:207.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019-2035. (Druk nr 368).
16:218.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok. (Druk nr 369).
9.Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok:
17:20a)Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok,
17:51b)Debata nad raportem,
17:53c)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki wotum zaufania za 2019 rok. (Druk nr 358).
10.Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2019 rok:
18:30a)przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Marki za 2019 rok,
18:34b)przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki Sprawozdania finansowego miasta Marki za 2019 rok,
18:42c)przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
18:50d)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie Sprawozdania,
19:02e)zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki,
19:05f)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.
19:14g)dyskusja,
19:15h)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. (Druk nr 370).
19:16i)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. (Druk nr 355).
19:2511.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Marki do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki Cz. 1”, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa Il: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. (Druk nr 373).
19:2512.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
19:4113.Sprawy różne.
19:4114.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad