XXIX Sesja Rady Powiatu Grajewskiego w dniu piątek, 21 sierpnia 2020

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 233 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:10:17
Liczba odtworzeń: 266
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu grajewskiego za 2019 r.
a)wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b)debata,
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.:
a)wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2019 r.,
c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,
d)dyskusja,
e)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2019 r.,
f)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
7.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu grajewskiego, od dnia 1 września 2020 r.,
b)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
c)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023.
8.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
9.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad