Sesja Rady w dniu wtorek, 18 sierpnia 2020

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 466 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:07:20
Liczba odtworzeń: 494
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji
b)stwierdzenie prawomocności obrad
2. Podjęcie uchwał.
a)01_w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej
b) 02_w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupsk na rok szkolny 2020/2021
c) 03_w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego "Iskiereczka" dla którego organem prowadzącym jest Gmina Słupsk, nadania mu statutu oraz określenia mienia przekazywanego tej jednostce w zarząd.
d) 04_w sprawie zmiany Uchwały VIII/84/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
e) 05_w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/83/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i zaległości podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
f) 06_ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słupsk jako członka wspierającego do Stowarzyszenia Słupskiej Izby Przemysłowo - Handlowej na Region Słupski
g) 07_w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
h) 08_w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Wiklinie
i) 09_w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kusowie
j) 10_w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Strzelinie
k) 11_w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2020 rok
l) 12_w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XVI/165/2019 z dnia 17 grudnia 2019
m) 13_w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Wiklino
n)14 _w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/248/2016 z dnia 9 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
o)15_w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Mirosława Klemiato z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Słupsk
p)16_w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupsk
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad