Sesja Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 sierpnia 2020r

Rada Miejska w Lipsku
Czas publikacji: 73 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:51:25
Liczba odtworzeń: 152
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Wręczenie odznak honorowych "Zasłużony dla Rolnictwa" przyznanych przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla:
a)Pani Zofii Ruszkiewicz
b)Pana Zygmunta Burdona
c)Pana Krystiana Kwietnia
d)Pana Władysława Widucha
e)Pana Juliusza Więcława
f)Pana Leszka Wlazłowskiego
3.Stwierdzenie kworum.
10:464.Przyjęcie porządku obrad.
10:475.Przyjęcie Protokołu Nr XXII/2020 z sesji w dniu 28 maja 2020r.
10:476.Przyjęcie Protokołu Nr XXIII/2020 z sesji w dniu 25 czerwca 2020r.
10:487.Przyjęcie Protokołu Nr XXIV/2020 z sesji w dniu 17 lipca 2020r.
10:548.Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Lipsko za rok 2019.
a)Uchwała Nr XXV/142/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.
11:209.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2019r.
a)Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku - zapoznanie z treścią Uchwały Nr Ra.137.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019;
b)Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - zapoznanie z treścią Uchwały Nr 1/2019 r. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium oraz ze sprostowaniem z dnia 29 lipca 2020r.
c)Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku - zapoznanie z treścią Uchwały Nr Ra.240.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019;
d)Uchwała Nr XXV/143/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2019
e)Uchwała Nr XXV/144/2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko za 2019r
10.Podjęcie uchwał:
11:22a)Uchwała nr XXV/145/2020 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026
11:26b)Uchwała Nr XXV/146/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku.
11:4911.Sprawy różne.
11:4912.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad