VI Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu wtorek, 26 marca 2019

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 550 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:36:55
Liczba odtworzeń: 599
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Tulcach i Gowarzewie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach i Bylinie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tulce.
11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kleszczewo.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kleszczewo.
13.Sprawozdanie z działalności szkół z uwzględnieniem systemu oceniania uczniów, działalność świetlic szkolnych oraz organizacja dojazdów uczniów na terenie Gminy Kleszczewo.
14.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
15.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16.Zapytania i wolne wnioski.
17.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad