XVIII Sesja Rady Miasta w dniu czwartek, 30 lipca 2020

Rada Miejska w Mikołajkach
Czas publikacji: 257 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:22:42
Liczba odtworzeń: 293
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Propozycje zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7. Przedstawienie raportu o stanie gminy Mikołajki w 2019 roku.
8. Debata nad raportem o stanie gminy Mikołajki w 2019 roku:
1)głosy radnych;
b) głosy mieszkańców.
9. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mikołajki wotum zaufania.
10. Rozpatrzenie oraz przedstawienie:
1) sprawozdania Burmistrza Miasta Mikołajki z wykonania budżetu za 2019 rok;
2) sprawozdania finansowego za 2019 rok;
3) informacji o stanie mienia komunalnego;
4) opinii RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikołajki za 2019 rok;
5) opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2019 rok;
6) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki za 2019 rok;
7) opinii RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
8) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gminy Mikołajki za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i gminy Mikołajki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok;
2) udzielenia Burmistrzowi Miasta Mikołajki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
3) wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Mrągowskiemu dotacji celowej na zakup karetki transportowej do Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o.
4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71 ul. Ptasia;
5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 198/15 ul. 3 Maja;
6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – ul. Dybowska 4/32;
7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – ul. Dybowska 4/14;
8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – ul. Dybowska 4/6;
9) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – Baranowo 26/12;
10) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – Baranowo 30A/4;
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Informacja z działalności:
1) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach;
2) Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach;
3) Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad