XXV Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 31 lipca 2020 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 487 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:49:09
Liczba odtworzeń: 699
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podziękowanie posłom i radnym powiatowym za wspieranie Gminy Wieruszów w realizowanych przez nią zadaniach.
4.Debata nad Raportem o stanie Gminy Wieruszów za 2019 rok.
5.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wieruszowa wotum zaufania,
2)w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wieruszów za 2019 rok oraz wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2019 rok,
3)w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wieruszów za 2019 rok,
4)w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wieruszowa absolutorium za 2019 rok,
5)w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Wieruszowie Mirosławem Mojsa,
6)w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Wieruszowie,
7)w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola samorządowego Nr 3 w Wieruszowie,
8)w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 1 w Wieruszowie,
9)w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieruszów",
10)w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium i nagrody dla uczniów szkół, których prowadzenie należy do właściwości Gminy Wieruszów,
11)w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Wieruszów na rok szkolny 2020/2021,
12)w sprawie nadania nazwy "Huby Wieruszowskie" ulicy położonej w Pieczyskach,
13)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Stadionu Sportowego w Wieruszowie,
14)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udostępniania i korzystania ze sprzętu wodnego - rowerów wodnych i kajaków turystycznych,
15)w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parków i terenów rekreacyjnych usytuowanych na obszarze Gminy Wieruszów,
16)w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
17)w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na 2020r.,
18)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów,
19)zmieniająca uchwałę Nr XXIV/187/2020 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Kuźnicy Skakawskiej
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
8.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad