XXV Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie - 24.06.2020 r.

Rada Miejska w Rzgowie
Czas publikacji: 7 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 05:15:59
Liczba odtworzeń: 48
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:201.Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
09:202.Stwierdzenie quorum.
09:213.Wybór Sekretarza obrad.
09:284.Przedstawienie porządku obrad.
09:285.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
09:296.Przedstawienie Monitoringu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2018 – 2023” - Raport za okres realizacji 2018-2019. (DRUK 1)
09:347.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/460/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (DRUK 2)
09:458.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnej miejscowości Grodzisko. (DRUK 3)
09:579.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Konstantyna. (DRUK 4)
10:0510.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placu w Rzgowie. (DRUK 5)
10:0811.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie. (DRUK 6)
10:1112.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Bronisinie Dworskim. (DRUK 7)
10:1213.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Bronisinie Dworskim. (DRUK 8)
10:1414.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie. (DRUK 9)
10:2215.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów. (DRUK 10)
11:2716.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (DRUK 11)
11:2917.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usługi transportu publicznego linii komunikacyjnych wytypowanych do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. (DRUK 22)
11:3318.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa. (DRUK 12)
11:4119.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2034. (DRUK 13)
12:1920.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020. (DRUK 14 )
21.Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Rzgów za 2019 rok”:
12:53a)debata nad „Raportem o stanie Gminy Rzgów za 2019 rok”
b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rzgowa wotum zaufania (DRUK 15)
22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2019 r. (DRUK 16)
13:08a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za rok 2019
13:13b)odczytanie opinii RIO w Łodzi dotyczącej sprawozdania Burmistrza Rzgowa z wykonania budżetu za rok 2019 (DRUK 17)
13:16c)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, opinią RIO w Łodzi oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 (DRUK 18)
13:16d)dyskusja
13:18e)głosowanie nad projektem uchwały (DRUK 16)
23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. (DRUK 19)
13:21a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019 Burmistrzowi Rzgowa (DRUK 20)
13:24b)odczytanie opinii RIO w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rzgowa za rok 2019 (DRUK 21)
13:24c)dyskusja
13:28d)głosowanie nad projektem uchwały (DRUK 19)
14:1824.Komunikaty, sprawy różne.
14:1925.Zamknięcie XXV sesji Rady MIejskiej w Rzgowie.
pokaż cały porządek obrad