XXVII Sesja Rady Miejskiej Leszna w dniu 30 lipca 2020 roku - część I

Rada Miejska Leszna
Czas publikacji: 7 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 05:58:18
Liczba odtworzeń: 128
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:081.Otwarcie obrad.
12:272.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.
13:093.Informacja Prezydenta Miasta Leszna.
14:044.Debata nad raportem o stanie Miasta Leszna za 2019 rok.
5.Podjęcie uchwał w sprawach
14:141)udzielenia Prezydentowi Miasta Leszna wotum zaufania
16:162)zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2019 rok
16:173)udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2019 rok
16:364)zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020
16:385)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039
16:446)udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2020 rok, na rzecz Gminy Włoszakowice
16:477)udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2020 rok, na rzecz Miasta Jasło
16:498)zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/481/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej Curie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Skłodowskiej Curie
16:509)zmieniająca uchwałę Nr XI/170/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
16:5210)zmieniająca Uchwałę nr X/157/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
16:5511)zmieniająca Uchwałę nr XI/164/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
17:0012)określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2021
13)wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej do spółki Lotnisko Leszno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne głosy i wnioski.
8.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad