Sesja Rady w dniu czwartek, 30 lipca 2020

Rada Gminy w Galewicach
Czas publikacji: 8 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:42:16
Liczba odtworzeń: 36
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:421.Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy w Galewicach i stwierdzenie quorum.
10:442.Przyjęcie porządku obrad.
10:453. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy w Galewicach z dnia 25 czerwca 2020 r.
11:024. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
11:035. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Galewice za 2019 rok.
11:046. Debata nad raportem o stanie Gminy Galewice za 2019 rok.
11:067. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Galewice wotum zaufania.
11:078. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. i sprawozdania finansowego gminy za 2019r.
11:159. Rozpatrzenie opinii składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2019 r.
11:1510. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia gminy;
11:2111. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Galewicach z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Galewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019r.
11:2512.Rozpatrzenie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Galewicach o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Galewice za 2019 rok.
11:2613. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Galewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
11:2814. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach.
11:3115. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Galewice za 2019 rok.
11:3216. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Galewice absolutorium za 2019 r.
11:4917. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Galewice a Powiatem Wieruszowskim.
11:5118. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Galewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 r.
11:5219. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form publicznego wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Galewice od dnia 1 września 2020 r.
11:5320. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Galewice.
11:5421. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Biadaszkach oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ostrówku przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Biadaszkach, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałami przedszkolnymi.
11:5522. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice.
11:5623. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
11:5724.Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/151/20 Rady Gminy w Galewicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11:5925.Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie pomocy publicznej udzielonej pomiędzy Gminą Galewice a Starostwem Powiatowym w Wieruszowie w celu zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2020.
12:0626. Interpelacje i zapytania.
12:1027. Wolne wnioski i informacje.
28. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
29. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy w Galewicach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje