XX Sesja Rady Miejskiej w Toszku w dniu środa, 29 lipca 2020 r.

Rada Miejska w Toszku
Czas publikacji: 8 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 03:30:47
Liczba odtworzeń: 154
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:05IOtwarcie Sesji
16:08IISprawdzenie prawomocności obrad
16:11IIIPrzedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian
1)usunięcie w pkt VI ppkt 1 lit.b tritet pierwsze: "wystąpienia mieszkańców"
16:11IVPrzyjęcie protokołu z Sesji odbytej 27 maja 2020 r.
16:28VSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
19:22VIPodjęcie uchwał w sprawie:
1)udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania
17:13a)przedstawienie "Raportu o stanie Gminy Toszek za rok 2019"
b)debata nad Raportem:
-wystąpienia mieszkańców
17:37-wystąpienia radnych
18:12-stanowisko Burmistrza Toszka
18:16c)głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania (podjęcie uchwały)
2)zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019
18:27a)przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019
18:32b)przedstawienie Uchwały Nr 4200/III/90/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Toszka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
18:34c)głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019 (podjęcie uchwały)
21:513)udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019
18:39a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Toszka za rok 2019
18:41b)przedstawienie Uchwały Nr 4200/III/157/2019 z dnia 2 lipca 2020 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku
18:44c)głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019 (podjęcie uchwały)
18:474)przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021" za okres 2018-2019
18:505)woli przejęcia przez Gminę Toszek od Powiatu Gliwickiego zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej
18:546)zamiaru zmiany statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w części dotyczącej zakresu działania Działu Bibliotek
18:567)wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Toszek
18:588)odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 11 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek
18:599)odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 81 i 210/82, obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek
19:0010)odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 144, 145 i 146 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek
19:0111)odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 1161/156 1162/156 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek
19:0212)odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 47 obręb Pisarzowice, stanowiącej własność Gminy Toszek
19:0313)odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 587/218, o powierzchni 0,0200ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035790/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek
19:0414)odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 134 i 441/135 obręb Proboszczowice, stanowiącej własność Gminy Toszek
19:0515)odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 382/8 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek
19:0516)odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 2, części działki 4 i 812/24 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek
19:0717)odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 24/13, o powierzchni 0,0090 ha, km. 9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035305/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 2, stanowiącej własność Gminy Toszek
19:0818)odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0400 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 3, stanowiącej własność Gminy Toszek
19:1019)zmiany uchwały nr XXIX/298/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
19:1820)zmiany uchwały nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego
19:2021)zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020
19:2222)wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek
19:33VIIWolne wnioski, ogłoszenia
19:34VIIIZamknięcie Sesji
pokaż cały porządek obrad