Rada Miasta Racibórz XXI sesja w dniu 29 lipca 2020 r

Rada Miasta Racibórz
Czas publikacji: 8 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 07:18:05
Liczba odtworzeń: 36
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:211.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, głosowanie ewentualnych zmian.
15:212.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta Racibórz.
15:463.Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
20:304.Raport o stanie Miasta Racibórz za rok 2019:
16:351)Przedstawienie raportu.
20:292)Debata nad raportem.
20:303)Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Racibórz wotum zaufania.
20:395.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
20:566.Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Racibórz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
21:217.Wystąpienie Prezesa PRD Sp. z o.o. i dyskusja.
21:318.Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
21:311)Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
21:339.Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Racibórz w roku szkolnym 2020/2021.
21:3710.Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.
21:3811.Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21:5812.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Racibórz do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ+ do 2028 roku” i zawarcie umowy o partnerstwie z Województwem Opolskim, Województwem Śląskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim, Powiatem Raciborskim, Gminą Baborów, Gminą Głogówek, Gminą Głubczyce, Gminą Kietrz oraz Gminą Pietrowice Wielkie w celu ubiegania się o wsparcie w ramach tego programu w realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej.
21:5913.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Kanałowej 24.
22:0114.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu.
22:0415.Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/523/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2005 r.
22:0516.Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/648/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006 r.
22:0717.Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 kwietnia 2013 r.
22:0918.Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.
22:1019.Uchwała w sprawie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.
22:1920.Wolne wnioski i informacje.
22:1921.Zakończenie sesji
pokaż cały porządek obrad