Sesja Rady w dniu czwartek, 23 lipca 2020

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 222 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 02:01:50
Liczba odtworzeń: 288
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:102. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
14:113.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji.
14:144.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
14:335.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
14:366. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
14:377. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zawoja na rok 2020 rok.
14:398.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zawoja za 2019 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
14:419.Sprawozdanie z działalności GOPS Zawoja za 2019 rok.
14:4310.Sprawozdanie z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Zawoja za 2019 rok.
14:4711.Przyjęcie i ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zawoja.
14:5112. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2020-2040.
15:1113. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020.
15:1314. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawoja.
15:1515.Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego o napędzie 4x4 dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
15:2216.Podjęcie uchwały w sprawie: rozłożenia na dwie raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
15:2517.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi.
15:2818. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawoja na rok szkolny 2020/2021.
15:3219.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2020 roku.
15:4020.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii do projektowanych zmian przebiegu granic obszaru Natura 2000 "Jaskinia Oblica".
15:4021. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
15:4022.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16:0323.Wolne wnioski.
16:0424.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad