VII Sesja Rady Miasta - 21 marca 2019 cz. 2

Rada Miasta Zduńska Wola
Czas publikacji: 435 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 03:34:17
Liczba odtworzeń: 568
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:292.Ustalenie porządku dziennego obrad.
10:303.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta.
10:314.Powołanie Komisji Uchwał.
10:425.Wnioski obywatelskie.
10:456.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 41/19 z dnia 08.03.2019 r.).
11:067.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 42/19 z dnia 08.03.2019 r.).
11:098.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 43/19 z dnia 08.03.2019 r.).
11:119.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 44/19 z dnia 12.03.2019 r.).
11:1210.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 45/19 z dnia 12.03.2019 r.).
11:1811.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 46/19 z dnia 12.03.2019 r.).
11:1912.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 53/19 z dnia 12.03.2019 r.).
11:2113.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 54/19 z dnia 12.03.2019 r.).
11:2414.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 47/19 z dnia 20.03.2019 r.).
11:3915.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola (druk nr 48/19 z dnia 14.03.2019 r.).
11:4016.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 52/19 z dnia 12.03.2019 r.).
11:4917.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalania opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 51/19 z dnia 12.03.2019 r.).
11:5018.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola (druk nr 40/19 z dnia 06.03.2019 r.).
11:5119.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia wymiaru czasu pracy innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola (druk nr 49/19 z dnia 08.03.2019 r.).
11:5420.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat (druk nr 50/19 z dnia 08.03.2019 r.).
11:5721.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zduńska Wola w sprawie określenia zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Zduńska Wola dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Zduńska Wola (druk nr 55/19 z dnia 12.03.2019 r.).
12:2022.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli i nadania jej statutu (druk nr 57/19 z dnia 19.03.2019 r.)
12:2123.Sprawozdanie  z  realizacji „Programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi na lata 2015–2018” za  2018 rok.
12:2224.Raport z  wykonania „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata  2017–2020” za 2018 rok.
12:2325.Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny” za 2018 r.
12:2326.Sprawozdanie z realizacji Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora” za 2018 r.
12:2427.Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 dla Miasta Zduńska Wola” za 2018 rok.
12:4128.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli pn. „Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku – Miasto Zduńska Wola”.
12:4729.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli w 2018 r.
15:21a)Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Zduńskiej Woli przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
15:2830.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
15:4131.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
16:2732.Sprawy różne.
16:2833.Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.
pokaż cały porządek obrad