XXII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 20 lipca 2020

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 128 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 04:19:35
Liczba odtworzeń: 187
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:152. Ustalenie porządku obrad.
14:153. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji.
14:164. Informacja o współpracy Iławy z miastami partnerskimi
17:195. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019.
17:216. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Iławy.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
17:251)odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
17:342)odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok wraz z wnioskiem o dzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy
17:373)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Iławy
17:484)dyskusja
17:498. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
18:049. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy absolutorium za 2019 rok.
18:0710. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2029
18:1211. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok
18:1312.Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
18:1513. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Iława
18:1614. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
18:1615. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez schronisko dla bezdomnych zwierząt w Iławie
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Iławy”
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Iławy”
18:1718. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Iławy”
18:1819. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Iławy”
18:2120. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Iławy”.
18:2121.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników
18:2222. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
18:2223. Wnioski mieszkańców Iławy.
18:2524. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
18:2725. Komunikaty i oświadczenia.
18:2726. Zamknięcie obrad XXII Sesji
pokaż cały porządek obrad