Sesja Rady w dniu poniedziałek, 13 lipca 2020

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 275 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:30:43
Liczba odtworzeń: 322
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie sesji.
10:032.Stwierdzenie prawomocności obrad
10:043.Przyjęcie porządku obrad .
10:044.Interpelacje.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
10:07a)regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele
10:16b)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10:18c)zmiany Uchwały Nr 53/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10:19d)zmiany Uchwały Nr 54/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie z zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10:22e)zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
10:24f)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
10:26g)określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Chorzele na rok szkolny 2020/2021
10:326.Zapytania i wolne wnioski.
10:327.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad