VII Sesja Rady w dniu czwartek, 14 marca 2019

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 311 dni 11 godzin temu
Dłuugość nagrania: 06:10:29
Liczba odtworzeń: 638
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Wręczenie nagród i stypendiów zawodnikom i trenerom augustowskich klubów sportowych, którzy osiągnęli wybitne sukcesy i znakomite wyniki sportowe w 2018 r.
4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)przekazania w 2019 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
b)objęcia udziałów w spółdzielni socjalnej,
c)udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizcję zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie",
d)wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn."Słoneczne Przedszkole",
e)Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
f)skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie nr III/35/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stref taryfowych dla taksówek na obszarze Miasta Augustowa,
g)rozpatrzenia skargi dotyczącej bezczynności i nieskuteczności Burmistrza Miasta Augustowa,
h)zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie,
i)Statutu Miasta Augustowa,
j)zmiany Uchwały nr XIX/161/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Regionalnej Organizacji Turystycznej p.n. „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego”,
k)określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów,
l)uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2019 roku,
m)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat,
n)zmian budżetu miasta na rok 2019,
o)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032.
7.Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) za rok 2018, realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustowa na lata 2017-2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadania w gminie Miasto Augustów.
8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9.Przyjęcie protokołów z obrad V sesji Rady Miejskiej z 31.01.2019 r. i VI sesji Rady Miejskiej z 8.02.2019 r.
10.Zapytania i wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad