Sesja Rady w dniu czwartek, 9 lipca 2020 część 1

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 9 lipca 2020
Długość nagrania: 02:30:07
Liczba odtworzeń: 1193
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:201.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:232. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
3.Wnioski stałych Komisji Rady Gminy.
14:324.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
14:385.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Zawoja.
14:466.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Zawoja wotum zaufania.
7.Procedura absolutoryjna:
a)Rozpatrzenie:
15:21b)sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawoja za 2019 rok,
15:22c)sprawozdania finansowego Gminy Zawoja za 2019 rok,
15:24d)Opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawoja za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawoja na dzień 31 grudnia 2019 r.
15:24e)informacji o stanie mienia Gminy Zawoja,
15:29f)Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawoja z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zawoja z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,
15:29g)Opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawoja odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Zawoja z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
15:43h)Dyskusja.
15:488.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zawoja za rok 2019.
15:519.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawoja za rok 2019.
15:5310.Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Zawoja z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawoja za rok 2019.
15:5511.Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
15:5712.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
16:0313.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego w budynku nr 448 w Skawicy.
16:0514.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 991A w Zawoi.
16:0615.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 991A w Zawoi.
16:1216.Podjęcie uchwały w sprawie: najmu pomieszczenia użytkowego położonego w budynku nr 448 w Skawicy.
16:1517.Podjęcie uchwały w sprawie: najmu pomieszczeń użytkowych mieszczących się w budynku Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej nr porządkowy 1570.
16:1818.Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 10228/1 położonej w Zawoi.
16:1919.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 7459/1 położonej w Skawicy w trybie bezprzetargowym.
16:3920.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
16:4521.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.
16:5522.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/163/2020 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
16:5823.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/166/2020 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 maja 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
17:0024.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja.
17:0025. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
17:0026.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17:1527.Wolne wnioski.
17:1528.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad