XX Sesja Rady Gminy Lisewo, 08 lipca 2020 r. cz. 2

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 112 dni temu
Długość nagrania: 01:46:46
Liczba odtworzeń: 199
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:011.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
10:062.Zatwierdzenie porządku obrad.
10:063.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
10:074.Przyjęcie protokołu z XIX Sesji.
10:145.Informacja z działalności Wójta Gminy Lisewo.
10:396.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
10:437.Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
8.Raport o stanie Gminy Lisewo w 2019 r.
11:39a)przedstawienie przez Wójta Gminy Lisewo raportu o stanie Gminy Lisewo w 2019 r.;
12:07b)debata nad raportem;
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo wotum zaufania – projekt nr 1.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r.:
12:43a)przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2019 rok;
12:52b)rozpatrzenie przez Radę Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r. i sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2019 rok – dyskusja.
12:53c)odczytanie uchwały Nr 1/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lisewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
12:54d)przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r.;
12:55e)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. – projekt nr 2.
10.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r.:
13:09a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo;
13:13b)przedstawienie uchwały Nr 11/Kr/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 6 w Bydgoszczy z dnia 02.06.2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2019 rok;
13:15c)przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo absolutorium;
13:15d)dyskusja;
13:20e)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r. - projekt nr 3.
11.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:21a)regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo - projekt nr 4;
13:23b)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt nr 5;
c)rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego - projekt nr 6;
13:27d)zmiany uchwały w sprawie przekazania Zakładowi Aktywności Zawodowej w Drzonowie w użyczenie zabudowanej nieruchomości – projekt nr 7;
13:45e)zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo – projekt nr 8;
13:45f)zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo - projekt nr 9.
14:3212.Stanowisko Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie.
14:3213.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad