Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu czwartek, 7 marca 2019

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 73 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:46:57
Liczba odtworzeń: 278

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie IV sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z III sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
6.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
7.Funkcjonowanie placówek służby zdrowia na terenie gminy.
8.Zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa na terenie gminy – informacja dzierżawcy.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Strzałkowo w rejonie drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej,
b)udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego (dofinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P w zakresie budowy chodnika na odcinku Strzałkowo – Sierakowo),
c)udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego (dofinansowanie realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego),
d)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
e)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
f)określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.
g)zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Strzałkowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
10.Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2018.
11.Ustalenie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Gminę Strzałkowo w 2019 roku.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Strzałkowo - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje