Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu wtorek, 30 czerwca 2020, cz. II

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 111 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:19:51
Liczba odtworzeń: 228
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.
5. Wystąpienia mieszkańców.
6. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Przedstawienie raportu o stanie gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2019.
10. Debata nad raportem:
1.Głosy radnych
2.Głosy mieszkańców
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufania.
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2019 rok
13. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2019.
14. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2019 rok.
15. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2019.
16. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019.
17. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
18. Dyskusja.
19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2019 rok.
20. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025.
22. Projekt uchwały mieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.
23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok szkolny 2020/2021.
24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Konstancin-Jeziorna, położonego przy ul. Warszawskiej nr 64 w Gminie Konstancin-Jeziorna.
25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Szymanowskiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 196/8 z obrębu 03-23.
26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Królowej Jadwigi stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 158 z obrębu 03-15.
27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bielawskiej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 84/6 z obrębu 01-16.
28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jagiellońskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58 z obrębu 03-23.
29. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 338/VII/22/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
30. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 222/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
31. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 223/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
32. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 225/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad korzystania z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej 43C.
33.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
34. Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy Al. Miłośników Konstancina i ul. Henryka Sienkiewicza, nazwy „Skwer im. Prof. Dr hab. Med. Mariana Weissa”.
35. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
36. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
37.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niedopełnienie obowiązków służbowych przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna BRM 455/2019
38. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej analizy pozyskiwania i wykorzystania zewnętrznych środków finansowych w 2019 roku.
39.Przyjęcie stanowiska w sprawie w sprawie sprzeciwu Mieszkańców ulicy Kołobrzeskiej 52 w Konstancinie-Jeziornie, w obszarze oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przez firmę P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – operatora sieci telefonii komórkowej PLAY (BRM 189/2020).
40. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
41. Korespondencja.
42. Rozpatrzenie skarg.
43. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
44.WNIOSEK: o zmianę w tytule uchwały na „… nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy Al. Miłośników Konstancina i ul. Henryka Sienkiewicza, nazwy „Skwer im. Prof. Mariana Weissa”.
45.Wniosek o zmianę w porzadku obrad: w pkt. 33 - projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
46.Wniosek o zmianę w porzadku obrad: w pkt. 37 - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niedopełnienie obowiązków służbowych przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna BRM 455/2019
47.Wniosek o zmianę w porzadku obrad: w pkt. 39 - przyjęcie stanowiska w sprawie w sprawie sprzeciwu Mieszkańców ulicy Kołobrzeskiej 52 w Konstancinie-Jeziornie, w obszarze oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przez firmę P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – operatora sieci telefonii komórkowej PLAY (BRM 189/2020).
48.Wniosek o przejście do głosowania bez szczegółowego omawiania Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019
49.wniosek: zmiana z projekcie w sprawie zmiany uchwały 222/VIII/16/22: § 16 ust. 4 -" dopuszcza się zwolnienia psa ze smyczy, którego oznakowanie umożliwia identyfikacje właściciela...."
pokaż cały porządek obrad