Sesja Rady w dniu wtorek, 30 czerwca 2020

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 33 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:20:25
Liczba odtworzeń: 228
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXVIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020.
2)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.
3)w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2019 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020.
4)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020.
5)zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2020.
6)w sprawie zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej na lata 2020-2025.
7)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki.
8)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
9)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.
10)w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
11)w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.1.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
12)w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG. 1510.5.2020 w sprawie przywrócenia przez Radę Gminy Białe Błota sesji w trybie zwyczajnym i zaniechanie ograniczenia jawności działania samorządu, praw mieszkańców i wolności słowa.
13)w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.3.2020 w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne.
14)w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG. 1520.4.2020 w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
15)zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom
5.Zakończenie obrad XXVIII Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad