XXII Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 30 czerwca 2020

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 15 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:23:58
Liczba odtworzeń: 213
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne
a)Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
b)Przyjęcie porządku obrad
c)Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
1)Przyjęcie protokołu z 31 stycznia 2020r.
2)Przyjęcie protokołu z 13 marca 2020r. - sesja nadzwyczajna
3)Przyjęcie protokołu z 30 marca 2020r. - sesja nadzwyczajna
4)Przyjęcie protokołu z 24 kwietnia 2020r. - sesja nadzwyczajna
09:052.Trybuna obywatelska.
10:293.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasto Sławno za 2019 rok - debata.
10:304.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sławno wotum zaufania.
10:325.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2019 rok.
10:406.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
10:547.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie.
10:578.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Miasta Sławno"
11:009.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
11:0210.Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
11:0511.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sławno.
11:0812.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
11:0913.Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 205 w Mieście Sławno.
11:1214.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń należących do Gminy Miasto Sławno, położonych w budynku przy ul. Chopina 21A, w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Chopina 21A.
11:1415.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2020 rok.
11:1816.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2020-2034.
17.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Sławno w 2019r.
11:2018.Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Sławno na lata 2019-2021” za rok 2019.
11:2019.Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy za 2019r.
11:2120.Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
11:2121.Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w I kwartale 2020r.
11:2222.Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za I kwartał 2020r.
11:2323.Wnioski radnych.
11:2424.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad