Sesja Rady w dniu czwartek, 25 czerwca 2020

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 203 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:09:01
Liczba odtworzeń: 343
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie obrad XXI sesji.
14:052. Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:063. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
14:074. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
14:095. Interpelacje i zapytania radnych.
14:096. Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:137.Raport o stanie powiatu:
14:09a)Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Piskiego za 2019 r.
14:11b)Debata nad Raportem o stanie Powiatu Piskiego;
14:11c)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu o stanie powiatu;
14:12d)Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu wotum zaufania.
14:508. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2019:
14:25a)Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2019 r.;
14:29b)Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu;
14:45c) Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu;
14:48d)Dyskusja nad sprawozdaniem;
14:49e)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia.
14:549. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
14:51a)Przedstawienie wniosku przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
14:53b)Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
14:53c)Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej;
14:54d) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:02a)w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Piszu,
15:04b)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-20203,
15:07c)w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
15:08d)w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.
15:0811. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
15:1112. Wnioski i oświadczenia radnych.
15:1213. Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
15:1214. Zamknięcie obrad XXI sesji.
pokaż cały porządek obrad