XXI Sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2020 r.

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Czas publikacji: 15 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 05:40:07
Liczba odtworzeń: 76
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:331.Otwarcie sesji.
09:382.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
09:593.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.
11:064.Sprawozdania z prac komisji.
12:045.Sprawozdanie Burmistrza UMiG z działalności między sesjami.
12:416.Pytania radnych i mieszkańców.
13:277.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce, którego treść została ujęta w formie opisowej i graficznej,
2)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,
3)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,
4)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,
5)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,
6)w sprawie zmiany uchwały nr XV/235/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu,
7)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Dolny,
8)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kąty Wroclawskie na rok szkolny 2020/2021,
9)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
10)w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Kąty Wrocławskie.
13:378.Odpowiedzi na pytania radnych i mieszkańców.
14:389.Sprawy różne, wolne wnioski.
pokaż cały porządek obrad