XXIV Sesja Rady Miejskiej w Serocku - 29 czerwca 2020

Rada Miejska w Serocku
Czas publikacji: 15 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 06:24:02
Liczba odtworzeń: 45
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:101.Otwarcie sesji.
14:212. Przedstawienie porządku obrad.
14:233. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Serocku.
14:284. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
14:525. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
14:526. Interpelacje i zapytania radnych.
15:187. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w 2019 roku.
15:238. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.
15:259. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.
15:2910. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie.
15:3011. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o
15:3312. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej w miejscowości Serock nazwy ul. Moreny.
15:3613. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 23/6 z obrębu Ludwinowo Dębskie, gm. Serock.
15:3914. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
16:1414aRozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
16:1615. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2020 roku.
16:2916. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034.
16:3017. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2020 roku.
17:0418. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock raportu o stanie Miasta i Gminy Serock za 2019 rok.
18:1319. Debata:
a)głos zabierają radni
b)głos zabierają mieszkańcy
18:1620.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock wotum zaufania.
19:2521.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2019 rok.
a)Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Serock,
b)Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock,
c)Przedstawienie stanowisk stałych Komisji Rady Miejskiej w Serocku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2019r,
d)Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2019 r. oraz sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Serock za 2019 r.
20:0722.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
a)Przedstawienie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
b)Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za 2019 r.
c)Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
20:0723.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20:2824.Sprawy różne.
20:2825.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad