Sesja Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 29 czerwca 2020r

Rada Miejska w Grójcu
Czas publikacji: 15 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 05:54:08
Liczba odtworzeń: 389
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji.
16:232. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
16:243. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji
- w dniu 24.02.2020 r.
- w dniu 20.03.2020 r.
16:294. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
16:525. Interpelacje i zapytania Radnych.
16:586. Informacja o planowanych remontach w jednostkach oświatowych Gminy Grójec
19:367. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Grójec za rok 2019:
- debata nad raportem,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.
19:548. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Grójec za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
- sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Grójec za 2019 rok,
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok,
- Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Grójec za 2019 rok,
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Grójcu wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2019,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
19:56A zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.,
19:59B ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu,
20:00C przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2020 roku,
20:15D zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020,
20:17E zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031,
20:20F nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminne,
20:24G nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną,
20:30H wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny,
20:32I przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030,
20:36Jprzyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
20:38Kzmiany Uchwały Nr XXIII/193/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 maja 2020 r.
20:40Lzmiany uchwały nr XXIII/192/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.05.2020 roku
20:41Łwyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad