Sesja Rady w dniu poniedziałek, 22 czerwca 2020

Rada Miejska w Sulęcinie
Czas publikacji: 16 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 03:30:34
Liczba odtworzeń: 55
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:211. Otwarcie posiedzenia.
14:222.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
14:233.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020- 2034
14:294.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XIV/83/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
15:225. Raport o stanie gminy Sulęcin za 2019 rok.
15:496. Debata nad raportem o stanie gminy Sulęcin.
16:027. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.
16:468. Sprawozdanie Burmistrza Sulęcina z wykonania budżetu za 2019r.;
16:499. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sulęcin za rok 2019;
16:5710. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok;
17:2411. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu za 2019 r.;
17:2512. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Sulęcin za 2019 rok.
17:2613. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Gminy Sulęcin za 2019 rok
17:3414. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina;
17:3815. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi;
17:4116. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęcin za 2019 r.;
17:4617. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina.
17:4618. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacji.
17:4619. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie
pokaż cały porządek obrad