XXV Sesja Rady Miasta w Myszkowie - 25.06.2020

Rada Miasta w Myszkowie
Czas publikacji: 16 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 03:24:51
Liczba odtworzeń: 97
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:091.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
12:522.Ustalenie porządku obrad.
12:523.Informacja Przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 5.03 2020r., 27.04.2020r., 4.05.2020r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
13:264.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
13:285.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie za 2019r.
13:296.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla gminy Myszków.
13:307.Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych pn.: „Nasza duża rodzina”.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032,
b)zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020,
13:51c)przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków",
13:54d)wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
13:57e)udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej,
13:59f)udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów,
14:01g)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
14:06h)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
14:08i)rozpatrzenia petycji z dnia 25 marca 2020r.
14:099.Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
14:2710.Wnioski i oświadczenia radnych.
14:2711.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad