XV Sesja Rady Gminy Lubawa - 29 czerwca 2020 roku (VIII Kadencja) - część II

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 152 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:26:26
Liczba odtworzeń: 182
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski.
5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6.Przyjęcie infomacji o stanie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych Gminy.
7.Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8.Przyjęcie informacji o stanie zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa.
9.Raport o stanie Gminy Lubawa za 2019 rok:
a)debata,
b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa wotum zaufania.
10.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
a)odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubawa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2019 r.,
b)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2019 r.,
c)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2019 r.,
d)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 r. z tytułu wykonania budżetu,
e)odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 r.,
f)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2019 rok.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2028,
b)zmiany uchwały budżetowej,
c)udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
d)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020” Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.,
e)uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2022” Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.,
12.Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
13.Odpowiedzi na wnioski.
14.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad