XXI Sesja Rady w dniu poniedziałek, 29 czerwca 2020

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Czas publikacji: 16 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 03:07:16
Liczba odtworzeń: 37
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:061.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
09:102.Przedstawienie porządku obrad.
09:103.Przyjęcie protokołu z XX Sesji.
09:374.Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
09:415.Interpelacje i zapytania radnych.
10:086.Przedstawienie raportu i debata nad raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2019 rok.
10:117.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania.
10:598.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2019 rok.
11:159.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
11:4410.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020-2031.
11:5311.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
11:5612.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
11:5813.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
12:0114.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019”.
12:0215.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025” za rok 2019.
12:0416.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Rawiczu oraz włączenia w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.
12:0517.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Bojanowie oraz włączenia w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.
12:0818.Wolne głosy i wnioski.
12:0819.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad

Starostwo Powiatowe w Rawiczu - najnowsze transmisje z obrad

135 dni 11 godzin temu 127
135 dni 11 godzin temu 122
135 dni 11 godzin temu 123
138 dni 5 godzin temu 129
138 dni 5 godzin temu 124
138 dni 5 godzin temu 114
138 dni 5 godzin temu 118
138 dni 5 godzin temu 115
138 dni 5 godzin temu 116
Pokaż wszystkie transmisje