XX sesja VIII Kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń w dniu piątek, 26 czerwca 2020

Rada Gminy Golub-Dobrzyń
Czas publikacji: 19 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 03:21:15
Liczba odtworzeń: 100
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:271.Otwarcie XX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
09:273.Przyjęcie protokołu z XIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
4.Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
09:27b)Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
09:28c)Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
09:40d)Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
09:41e)Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
10:015.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
10:186.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
7.Raport o stanie Gminy Golub-Dobrzyń za 2019 rok:
10:21a)rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Golub-Dobrzyń za 2019 rok;
10:21b)debata nad raportem o stanie Gminy;
10:23c)głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń wotum zaufania.
8.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok:
a)informacja o stanie mienia Gminy Golub-Dobrzyń na dzień 31 grudnia 2019 roku;
b)zapoznanie z treścią uchwały Nr 9/S/2020 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyń sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
c)dyskusja;
10:37d)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;
10:44e)przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2019 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium dla Wójta Gminy Golub-Dobrzyń;
f)zapoznanie z treścią uchwały Nr 8/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń za 2019 rok;
10:44g)dyskusja;
10:53h)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
9.Podjęcie uchwał:
11:34a)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za 2019 rok;
11:35b)zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2020 rok;
11:37c)w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035;
11:55d)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego;
11:51e)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej");
11:58f)w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" na lata 2021-2027;
12:00g)w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrockach, na zakup średniego specjalistycznego pożarniczego samochodu strażackiego;
12:03h)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
12:07i)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
12:09j)zmieniająca uchwałę w sprawie diety Przewodniczącego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
12:2710.Informacje i wolne wnioski.
12:2711.Zakończenie XX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
pokaż cały porządek obrad