XXV Sesja Rady w dniu 26 czerwca 2020

Rada Gminy Sitkówka-Nowiny
Czas publikacji: 19 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:34:02
Liczba odtworzeń: 79
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:071.Otwarcie obrad sesji
15:082.Stwierdzenie kworum
15:083.Przedstawienie porządku obrad sesji
15:094.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji
15:465.Sprawozdanie z działalności Wójta
15:466.Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
16:177.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2019:
16:161)Debata nad raportem
16:172)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sitkówka - Nowiny wotum zaufania
16:178.Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok
16:189.Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
16:1910.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok
16:2011.Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy
16:2312.Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
16:2813.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
16:2914.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok
16:4115.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
17:1516.Podjęcie uchwał:
16:591)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
17:022)Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
17:033)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030
17:044)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
17:045)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2020/2021
17:056)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/491, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny
17:067)Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej nieruchomości położonych w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny
17:068)Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny
17:079)Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny
17:0810)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/145/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe"
17:1111)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG - IX / 86 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie remontu sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych na dz. nr ewid. 533/15 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach
17:1112)Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu zabaw, utworzonych na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej, na działce nr ewid. 35/426 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach
17:1213)Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr „4a" do rurociągu magistralnego, zasilającego w wodę miejscowości Bolechowice i Sitkówkę-Nowiny, wraz z obudową studni, zasilaniem w energię elektryczną i kanalizacją odprowadzenia wód popłucznych w m. Bolechowice, stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
17:1314)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2020 roku
17:1415)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2020 roku
17:1516)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2020 roku
17:3717.Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
17:4018.Zakończenie obrad sesji
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Sitkówka-Nowiny - najnowsze transmisje z obrad

51 dni 2 godziny temu 126
114 dni 4 godziny temu 185
142 dni 1 godzinę temu 192
154 dni 7 godzin temu 158
154 dni 7 godzin temu 135
154 dni 8 godzin temu 126
154 dni 11 godzin temu 138
154 dni 12 godzin temu 165
154 dni 12 godzin temu 159
Pokaż wszystkie transmisje