XXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 26 czerwca 2020

Rada Powiatu Ostrowskiego
Czas publikacji: 19 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:31:00
Liczba odtworzeń: 56
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
15:043. Przyjęcie Protokołu nr XXI/2020 z sesji odbytej w dniu 18 czerwca 2020 roku.
15:054. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Ostrowskiego.
15:055. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2019 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i w zakresie systemu pieczy zastępczej.
15:066. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 rok.
15:077. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku, określonych Uchwałą Nr XIX/136/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku.
15:088. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22 za rok 2019.
15:099. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.
15:1010. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim.
15:1111. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
15:1312. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
15:1413. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
15:1514. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.
15:1615. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim poprzez rozszerzenie lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych poza główne siedziby szkół.
15:1816. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim poprzez rozszerzenie lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych poza główną siedzibą szkoły.
15:2117. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie ostrowskim (V)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+).
15:2218. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/294/2018 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
19. Raport o stanie Powiatu Ostrowskiego w 2019 roku:
a)rozpatrzenie raportu o stanie powiatu i debata nad raportem.
15:34b)podjęcie uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Ostrowskiego wotum zaufania.
20.Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego z wykonania budżetu za rok 2019:
a)rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego,
b)rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2019,
c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 wraz objaśnieniami i informacją o stanie mienia jednostki,
d)przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
e)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2019 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za 2019 rok,
f)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za 2019r.,
g)dyskusja,
h)podjęcie uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2019 rok,
i)podjęcie uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego z wykonania budżetu za 2019 rok.
16:3221.Interpelacje i zapytania radnych.
16:3222.Wolne głosy i wnioski.
16:3223.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad