XXV sesja Rady Miasta Piechowice z dnia 25 czerwca 2020r.

Rada Miasta Piechowice
Czas publikacji: 1075 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 04:02:08
Liczba odtworzeń: 1163
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:091.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta Piechowice.
14:092.Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
14:133.Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Piechowice z udziałem mieszkańców.
14:314.Sprawozdanie Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2019 rok.
14:375.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piechowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejaskiej Piechowice za 2019 rok.
14:406.Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice za 2019 rok.
14:437.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piechowice w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice za 2019 rok.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
15:41a)udzielenia Burmistrzowi Miasta Piechowice wotum zaufania;
15:57b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2019 rok;
16:03c)udzielenia Burmistrzowi Miasta Piechowice absolutorium z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2019 rok;
16:19d)zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2020;
17:04e)zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piechowice przeprowadzenia kontroli;
17:08f)zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w Zespole Zamiejscowym w Jeleniej Górze.
17:429.Informacje z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
17:4910.Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
17:4911.Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
18:0412.Sprawy różne.
18:0513.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad