25.06.2020 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XV

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 477 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 04:04:47
Liczba odtworzeń: 508
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
10:092.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
10:093.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 28.05.2020 r.
10:324.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
12:135.Informacja o stanie bezpieczeństwa w powiecie:
12:14a)a) projekt uchwały w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa powiatu.
12:566.Aktualna sytuacja BCM – czerwiec 2020 r.
12:587.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
13:188.Raport o stanie Powiatu Brzeskiego za 2019 r. – debata radnych .
13:209.Debata mieszkańców Powiatu Brzeskiego nad Raportem o stanie Powiatu Brzeskiego za 2019 r.
13:2010.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia votum zaufania dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za 2019 r.
13:2511.Sprawozdanie finansowe powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2019 r.
13:2512.Zapoznanie radnych z opiniami RIO w Opolu nt. :
a)sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
b)wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 r.
13.Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Brzeskiego.
13:2714.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
13:3015.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za 2019 r.
16.Podjęcie uchwał :
13:32a)w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi w zakresie inspektora ochrony danych,
13:35b)w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
13:39c)w sprawie przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
13:55d)w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2032,
13:56e)w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020.
14:00f)w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Nasza jakość - Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"
14:0017.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad