Sesja Rady w dniu czwartek, 25 czerwca 2020

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 395 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:49:02
Liczba odtworzeń: 522
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:121.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:182.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:233.Rozpatrzenie "Raportu o stanie Miasta Łaziska Górne za 2019 r. "
15:22a)przedstawienie "Raportu o stanie Miasta Łaziska Górne za 2019 r."
15:22b)debata nad przedstawionym "Raportem o stanie Miasta Łaziska Górne za 2019 r. "
15:22c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne wotum zaufania.
4.Ocena wykonania budżetu miasta za 2019 r. wraz z wykonaniem planu zadań rzeczowo-finansowych - absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2019 r.
15:24a)informacja o działalności Burmistrza Miasta w 2019 r.;
15:27b)opinia Komisji Budżetu i Finansów RM;
15:38c)wniosek Komisji Rewizyjnej RM oraz uzasadnienie do wniosku;
15:38d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.
15:38e)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RM;
15:40f)dyskusja (opinie pozostałych Komisji, radnych);
15:46g)głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 rok;
15:47h)głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.
15:495.Informacja Burmistrza Miasta Łaziska Górne na temat działań podjętych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 (koronawirus) na terenie miasta Łaziska Górne.
15:496.Informacja n/t realizacji przez miasto zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dot. CUS):
15:49a)ocena zasobów pomocy społecznej;
15:49b)sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
15:497.Informacja n/t współpracy miasta Łaziska Górne z organizacjami pozarządowymi.
15:498.Informacja n/t pozyskania środków pozabudżetowych.
15:539.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na 2020 r. uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/165/19 z dnia 17.12.2019 r.
15:5410.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2020 uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/166/19 z dnia 17.12.2019 r.
15:5511.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031
15:5612.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej.
15:5713.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.
15:5814.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej z przebudową skrzyżowania ul. Św. Jana Pawła II z ul. Ogrodową w Łaziskach Górnych".
16:0215.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
16:0316.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łaziska Górne na rok szkolny 2020/2021.
16:0417.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łaziska Górne na lata 2020-2023.
16:0618.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad umarzania, częściowego umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych o charakterze cywilno prawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę przypadających Miastu Łaziska Górne lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
16:0719.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Łazy w Łaziskach Górnych.
16:0820.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1556/18 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Ogrodowej.
16:0921.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1257/50, 1258/50, 1259/50, 1260/50, 1261/50, 1262/50, 1263/50 oraz 1264/50 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Poręba.
16:1022.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1844/60 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Wiosennej.
16:1123.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 814/47 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Świętego Jana Pawła II.
16:1324.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej.
16:1425.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach oznaczonych numerami 1557/18, 1320/22, 1559/18 oraz 1561/22 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Ogrodowej.
16:1526.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zakupu sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna.
16:1727.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli sprzedaży sieci wodociągowych stanowiących własność Miasta Łaziska Górne.
16:2828.Informacja Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:5529.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:5630.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych na II półrocze 2020 r.
16:5731.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje