Sesja Rady w dniu czwartek, 25 czerwca 2020

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 292 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:26:38
Liczba odtworzeń: 344
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:041.Otwarcie sesji.
12:042.Stwierdzenie prawomocności obrad.
12:063.Przyjęcie porządku obrad.
12:074.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej
12:075.Interpelacje.
12:506.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 rok
12:50a)Debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy,
12:50b)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele wotum zaufania.
12:568.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chorzele za 2019 rok:
12:56a)Zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
b)Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
12:56c)Zapoznanie się z treścią uchwały nr Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele za 2019 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
12:57a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za 2019 rok,
12:58b)zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Chorzele za 2019 rok
13:00c)udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele za 2019 rok,
13:09d)zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
e)przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia niezwłocznych działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania oświaty oraz wdrożenie mechanizmów wsparcia rekompensujących samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym o osób fizycznych (PIT).
13:12f)wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego 'Mój Rynek' w Chorzelach
13:19g)przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028”
13:2810.Zapytania i wolne wnioski.
13:2811.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad