XX Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego, 25 czerwca 2020

Rada Powiatu Wodzisławskiego
Czas publikacji: 451 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 04:20:41
Liczba odtworzeń: 519
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu.
4.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XIX sesji.
5.Sprawozdania z działalności za 2019 rok:
a)Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni,
b)Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim.
6.Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Wodzisławskiego za 2019 rok:
a)raport o stanie Powiatu Wodzisławskiego za 2019 rok,
b)debata,
c)projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu:
a)sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2019 rok,
b)sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
c)opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok,
d)informacja o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku,
e)stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok,
f)opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok,
g)dyskusja,
h)projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2019 rok,
i)projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
b)założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Wodzisławiu Śląskim i włączenia do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
c)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z załącznikami,
d)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2020-2036,
e)niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, to jest powiatowym jednostkom budżetowym oraz powiatowemu zakładowi budżetowemu, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia,
f)poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów Kolei z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 11 maja 2020 r. o uwzględnienie w "Programie budowy 200 przystanków kolejowych" inwestycji wskazanych na terenie Wodzisławia Śląskiego,
g)delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku.
h)wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pani M. B. na działnia kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wnioski i oświadczenia radnych.
11.Informacje bieżące.
12.Zamknięcie obrad XX sesji.
pokaż cały porządek obrad