XVII Sesja Rady Miasta Ustroń 25.06.2020

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 25 czerwca 2020
Długość nagrania: 02:01:00
Liczba odtworzeń: 1248
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:032. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XVI sesji Rady Miasta.
14:033. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:044. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:125. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Ustroń w roku 2019 oraz przeprowadzenie debaty nad raportem.
14:136. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ustroń za rok 2019.
14:167. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Ustroń absolutorium za rok 2019 oraz uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń.
14:198. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.
14:429. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2019 rok.
14:4310. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
15:0711. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
15:0812. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
15:0913. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
15:1214. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej.
15:1415. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul. Myśliwskiej.
15:1516. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym.
15:1717. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
15:1818. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na rzecz Gminy Ustroń.
15:2019. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Ustroń na rok szkolny 2020/2021.
15:3320. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu.
15:5121. Sprawy bieżące Miasta.
16:0122. Sprawy bieżące Rady Miasta.
16:0123. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad