XX Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 24 czerwca 2020

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 364 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 01:57:04
Liczba odtworzeń: 478
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Raport o stanie gminy za 2019r.:
a)przedstawienie raportu,
b)debata nad raportem,
c)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
6.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.:
a)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019r.,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kleszczewo za 2019r.,
c)rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.,
d)dyskusja
e)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
7.Absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2019r.:
a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2019 r.,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019,
c)dyskusja,
d)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2019 r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na II półrocze 2020r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2020r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 591, obręb Tulce.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 591, obręb Tulce.
12.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kleszczewo.
13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kleszczewo.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
17.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo.
18.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
19.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
20.Zapytania i wolne wnioski.
21.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad