Sesja Rady w dniu środa, 24 czerwca 2020

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 524 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 03:42:57
Liczba odtworzeń: 571
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:421.Otwarcie sesji.
16:022. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
16:213. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie powiatu.
16:254. Informacja dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
16:525.Informacja dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej.
16:536. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
16:557. Debata nad raportem o stanie powiatu; podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.
16:578. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
18:319. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
18:3310.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2020 – 2023”.
18:3411.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Rzeszowskiego niezabudowanej działki nr 613/5 położonej w Racławówce.
18:3512. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
18:3613. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
18:3714.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Rzeszowskiego.
18:3815. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
18:4016. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
18:4117. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18:4218. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad