VI sesja RG Ełk - 12 lutego 2019

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 452 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:13:58
Liczba odtworzeń: 405
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V i VI Sesji Rady Gminy Ełk.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
13:155. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 za 2018 rok
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaliczenia działki nr 147/11 do drogi gminnej nr 177113N. (nr rob. 34/2019)
13:222) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019. (nr rob. 35/2019)
13:243) rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa sołectwa Suczki (nr rob. 38/2019)
4) zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033 (nr rob. 36/2019)
13:255) zmian w budżecie gminy Ełk na 2019 r. (nr rob. 37/2019)
13:276)Postanowienie w sprawie odrzucenia odwołania od nieprzyznania stypendium artystycznego.
14:056a.Dyskusja odnośnie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Odpowiedzi na interpelacje/zapytania radnych.
14:208.Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad