Sesja Rady w dniu czwartek, 28 lutego 2019

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 286 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 05:54:53
Liczba odtworzeń: 859

Porządek obrad posiedzenia

09:021.Otwarcie sesji.
09:41a) Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
09:022. Stwierdzenie prawomocności obrad.
09:413. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
11:506. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach za 2018 rok.
12:187. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach za 2018 rok.
13:358. Podjęcie uchwał w sprawie :
12:32a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2019-2032,
12:36b) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
12:38c) zmiany uchwały nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie zmiany Uchwały nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik,
13:16d) ustalenia zasad przyznawania diet,
e) ustalenia wysokości i zasad przyznawania diety Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Chorzelach,
13:35f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Chorzele,
13:35g) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele,
13:35h) doskonalenia zawodowego nauczycieli,
13:35i) rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Opaleniec,
13:35j) rozpatrzenia wniosku mieszkanki wsi Jarzynny Kierz,
13:35k) rozpatrzenia wniosku mieszkańca wsi Zdziwój Nowy,
13:35l)zmiany Uchwały Nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chorzele dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Chorzelach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje