XIII Sesja zwyczajna Rady Gminy Kalinowo - 17 czerwca 2020 r.

Rada Gminy Kalinowo
Czas publikacji: 252 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 01:59:39
Liczba odtworzeń: 307
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:131.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
10:182. Przyjęcie porządku obrad.
10:183. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
10:354. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10:365. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019.
10:396. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Kalinowo za 2019 rok.
10:52a)wystąpienie Wójta Gminy.
10:52b)debata nad raportem o stanie gminy Kalinowo za 2019 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Kalinowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
11:03a)przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z siedzibą w Elblągu, o przedłożonym przez Wójta Gminy Kalinowo sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego.
11:04b)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo, z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
11:05c)przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z siedzibą w Elblągu, o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie, udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)udzielenia Wotum zaufania Wójtowi Gminy Kalinowo,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
c)udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo,
d)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
e)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalinowo, w roku szkolnym 2020/2021,
f)przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”,
g)przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej,
h)określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kalinowo,
i)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ełku na Uchwałę Nr IX.55.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości składek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych,
j)zmiany uchwały Nr IX.55.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku, w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych,
k)przekazania petycji z dnia 27 kwietnia 2020 roku (data wpływu) według właściwości Wójtowi Gminy Kalinowo,
l)ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet,
m)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030,
n)zmian budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok.
12:0810. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12:1011. Wolne wnioski
12:1012.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad