Sesja Rady w dniu czwartek, 28 lutego 2019

Rada Gminy Wyry
Czas publikacji: 354 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 02:36:54
Liczba odtworzeń: 581
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:001.Otwarcie obrad.
16:012.Stwierdzenie prawomocności obrad.
16:023.Przyjęcie porządku obrad.
16:554.Spotkanie z Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach oraz Dyrektorem Domu Kultury w Gostyni w sprawie omówienia sprawozdania z działalności w 2018 roku oraz bieżącej pracy jednostek.
17:065.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Wyry.
17:226.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym.
18:037.Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym.
18:108.Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
18:109.Interpelacje Radnych.
18:1410.Zapytania Radnych.
18:1711.Wolne wnioski.
12.Uchwały Rady Gminy:
18:24a)w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2019-2033,
18:25b)w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2019 rok,
18:25c)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację zadań informacyjno-promocyjnych w ramach wdrażania Podstrategii Promocja J-ednolitej S-trategii T-erytorialnej Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego.
18:26d)w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wyry spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
18:27e)w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2019,
18:28f)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy na czas określony, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wyry,
18:34g)w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wyry,
18:34h)w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyry i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
18:35i)w sprawie uchylenia uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
18:36j)w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
18:3713.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad