XVI Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 26 maja 2020 r.

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
Czas publikacji: 749 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 06:18:33
Liczba odtworzeń: 833
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:111.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:172.Wybór sekretarza obrad.
10:183.Ustalenie porządku obrad.
10:194.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 5 maja 2020 r.
10:205.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
10:336.Wolne wnioski.
10:397.Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 5 maja 2020 r.
10:498.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Nowa Wieś Wielka.
11:209.Debata nad Raportem o stanie Gminy Nowa Wieś Wielka.
11:4410.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka wotum zaufania.
11.Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium Wójtowi za 2019 rok:
12:01a)sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok,
12:05b)przedstawienie sprawozdania finansowego,
12:09c)przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
12:27d)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok,
13:15e)przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
13:20f)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
14:12g)dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.,
14:14h)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok,
14:17i)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka absolutorium za 2019 rok.
14:4512.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027.
14:5713.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r.
15:0614.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie i Prądocinie.
15:0915.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody zamianę nieruchomości gminnej położonej w Prądocinie.
15:1216.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka.
15:1417.Informacja o gospodarowaniu gruntami gminnymi w 2019 r.
15:1418.Informacja o opłatach adiacenckich i planistycznych za 2019 r.
15:1819.Informacja o działalności Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej za 2019 rok.
15:2120.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2019.
15:2321.Informacja o pracy Rady Społecznej przy SPZOZ.
15:2722.Ocena zasobów pomocy społecznej.
15:4823.Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
16:2524.Sprawy różne.
16:2525.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad