XV Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 5 maja 2020 r.

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
Czas publikacji: 749 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:46:59
Liczba odtworzeń: 744
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:091.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:162.Wybór sekretarza obrad.
10:213.Ustalenie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 stycznia 2020 r.
10:275.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 3 marca 2020 r.
10:296.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
10:397.Wolne wnioski.
10:408.Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 28 stycznia 2020 r. oraz 3 marca 2020 r.
10:439.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027.
11:0710.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r.
11:1011.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 r.
11:1212.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących mienie komunalne Gminy.
11:1313.Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości pod urządzenia telekomunikacyjne, stanowiących mienie komunalne Gminy.
11:1514.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących mienie komunalne Gminy w drodze przetargu.
11:3515.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r., WIR.II.743.4.70.2019.JS, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
11:4116.Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.”.
11:5217.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej za 2019 r.
11:5518.Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej za 2019 r.
11:5819.Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Nowa Wieś Wielka za 2019 r.
12:0120.Sprawozdanie realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2019 r. w Gminie Nowa Wieś Wielka.
12:0421.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
12:0722.Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r.
12:1723.Sprawozdanie z działalności GOK za 2019 rok.
12:3624.Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
12:5325.Sprawy różne.
12:5526.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad