Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady Gminy Bestwina w dniu 28 lutego 2019

Rada Gminy Bestwina
Czas publikacji: 80 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:01:22
Liczba odtworzeń: 186

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
4.Rozpatrzenie projektów uchwał
a)Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
b)Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019
c)Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020
d)Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020
e)Uchwała w sprawie przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina w zakresie utrzymania zieleni niskiej
f)Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
g)Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/220/2009 Rady Gminy Bestwina z dnia 23 kwietnia 2009 r.
5.Informacje bieżące
6.Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
7.Zamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Bestwina - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje